Tarieven en lesvoorwaarden

1. | Aanmelding/inschrijving

1.1 | Iedere nieuwe cursist meldt zich aan via het aanmeldingsformulier op de website of via e-mail of andere vormen zoals social media. Voor kinderen jonger dan 18 jaar dient de inschrijving door de ouder of verzorger gedaan te worden.

1.2 | Als de gegevens van de cursist of ouder/verzorger/betalingsplichtige wijzigen (zoals het bankrekeningnummer of NAW gegevens) dan geeft diegene dat binnen 14 dagen door aan Benjamin Harmonica. Het doorgeven van de wijzigingen kan via e-mail of op het lesplatform op de website op de accountpagina. Wanneer de wijzigingen niet binnen 14 dagen worden doorgegeven, zijn de eventuele gevolgen daarvan voor rekening van de betalingsplichtige.

 

2. | Lessen en cursusduur

2.1 | Een volledig cursusjaar bestaat uit 12 maanden en binnen deze maanden zijn er 44 lesweken. Lesweken die uitvallen door nationale feestdagen en schoolvakanties zijn reeds hierin verwerkt. Bij planning van de lessen wordt uitgegaan van de onderstaande, door de overheid geadviseerde vakanties:

 • Herfstvakantie (1 week)
 • Kerstvakantie (2 weken)
 • Meivakantie (1 week)
 • Zomervakantie (4 weken)

Tijdens de voorjaarsvakantie en 2 weken van de zomervakantie gaan de lessen gewoon door. Voor het plannen van de vakanties wordt uitgegaan van de regio Arnhem.

2.2 | Er kan op iedere moment in een cursusjaar worden gestart met de lessen muv. De vakanties. Benjamin Harmonica behoudt zich het recht voor (de startdatum van) een cursus uit te stellen of te annuleren bij onvoldoende aanmeldingen.

2.2 | Met de inschrijving gaat de cursist of ouder/verzorger een overeenkomst aan met Benjamin Harmonica voor een minimum duur van 44 weken.

2.3 | Cursussen worden niet automatisch verlengd in het volgende cursusjaar. De cursist dient zich opnieuw aan te melden volgens de bij 3.1 benoemde procedure.

2.4 | Als lessen worden beëindigd, worden alle vorderingen van Benjamin Harmonica (wanneer er nog lesgeld verschuldigd is) direct opeisbaar. Als Benjamin Harmonica de lessen beëindigd omdat lesgeld niet op tijd betaald wordt, zijn openstaande lesgelden nog steeds verschuldigd.

2.5 | Bij beëindiging van de lessen wordt tevens de toegang tot het lesplatform op www.mondharmonicalessen.nl geblokkeerd. Door opnieuw te registreren kan er tegen betaling zoals staat vermeldt op de website toegang worden verkregen tot het platform en het daarbij behorende lesmateriaal zonder dat daar lessen aan zijn verbonden.

 

3. | Start lessen

3.1 | Om te starten met de lessen dient de cursist of ouder/verzorger zich of zijn of haar kind, te registreren op de website www.mondharmonicalessen.nl/registreren voor de betreffende cursus welke is overeen gekomen met de docent. Het registratieproces eindigt met de betaling van het eerste betaaltermijn.

3.2 | Naast de online registratie dient er ook een getekend exemplaar overhandigd te worden van deze voorwaarden. Dat kan schriftelijk of in de vorm van een scan of foto via e-mail.

 

4. | Lestarieven

4.1 | De actuele tarieven staan op de website op de pagina: www.mondharmonicalessen.nl/tarieven-leerlingen.

4.2 | Het lesgeld is inclusief toegang tot het lesplatform op www.mondharmonicalessen.nl. Op dit platform bevindt zich al het lesmateriaal en vormt het programma op het lesplatform de basis voor de lessen.

4.3 | De lestarieven zijn exclusief de kosten voor deelname aan evenementen, workshops en concerten georganiseerd door Benjamin Harmonica. 

4.4 | Cursisten tot 21 jaar ontvangen wekelijks een privéles van 30 minuten, waarvan 44 lessen per cursusjaar. Het lestarief is vrijgesteld van BTW.

Cursisten vanaf 21 jaar ontvangen eens per 2 weken een les van 45 minuten bij privéles of 60 minuten bij duo- of groepsles, waarvan 22 lessen per cursusjaar. Het lestarief varieert per lesvorm en zijn inclusief BTW.

4.5 | Benjamin Harmonica is aangesloten bij de stichting Gelrepas. Het is daarom mogelijk om les te volgen door middel van betaling met de Gelrepas.

 

5. | Betaling van het lesgeld

5.1 | Bij het aangaan van de lessen, en voor aanvullende producten en diensten die van Benjamin Harmonica worden afgenomen is de cursist een vergoeding verschuldigd voor de overeengekomen lestermijnen.

5.2 | De vermelde tarieven op de website zijn voor een heel cursusjaar en worden in 3 termijnen (eens per 4 maanden) betaald. De cursist ontvangt hiervoor een automatische melding vanuit de website en kan het termijnbedrag doormiddel van IDEAL overmaken. 

5.3 | De cursist of ouder/verzorger blijft ten alle tijde zelf verantwoordelijk voor de betaling van de lesgelden. Ook in het geval van een automatische incasso. In het geval van het storneren van de betaling om welke reden dan ook, is de betalingsplichtige zelf verantwoordelijk tot tijdige betaling van het openstaande lesgeld.

5.4 | Het lesgeld moet voorafgaand aan de start van de lessen betaald zijn binnen de gestelde betaaltermijn die op facturen wordt vermeld en anders binnen 14 dagen na ontvangst. De lessen starten na ontvangst van de factuur.

5.5 | Wanneer het termijnbedrag niet tijdig voldaan is binnen de aangegeven betalingstermijn, dan ontvangt de cursist een herinnering. Tevens worden de lessen dan opgeschort totdat het verschuldigde lesgeld is voldaan. Bij een aanmaning zal Benjamin Harmonica extra administratiekosten in rekening brengen. Het lesgeld voor de volledig ingeschreven cursusduur blijft hierbij verschuldigd.

5.6 | Bij het uitblijven van betaling van lesgeld na 2 herinneringen, een aanmaning en na opschorten van de lessen zal Benjamin Harmonica de vordering in handen geven van een incassobureau. Alle hieruit voortvloeiende gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten zijn geheel voor rekening van betalingsplichtige. Gemiste lessen door (tijdelijk) opschorting kunnen niet worden ingehaald of geworden gerestitueerd.

 

6. | Beëindiging lessen en lesovereenkomst

6.1 | Beëindiging van de lessen en deze lesovereenkomst moet uitsluitend schriftelijk, via email of door middel van het uitschrijfformulier op de website, worden doorgeven.

6.2 | De overeenkomst kan 3 keer per cursusjaar worden beëindigd aan het einde van een betaaltermijn, met inachtneming van een opzegtermijn van één maand, of 2 lessen, voorafgaand aan de afloopdatum van het lopende termijn. Opzegging is alleen mogelijk indien er aan alle betalingsverplichtingen is voldaan.

6.3 | De opzegging dient voor de eerste van de volgende kalendermaand ingediend te worden. Opzegging via social media en chat kanalen (whatsapp, facebook, sms etc.) worden niet in behandeling genomen.

6.4 | Buiten de 3 vaste uitschrijfmomenten, is tussentijdse uitschrijving niet mogelijk. In overleg met Benjamin Harmonica, kan na schriftelijk verzoek daartoe, in uitzonderlijke situaties tussentijdse beëindiging plaatsvinden met gedeeltelijk restitutie van lesgeld. Het betreft de navolgende situaties:

 • Langdurige ziekte van de cursist.
 • Verhuizing buiten het werkgebied van Benjamin Harmonica en waarbij online lessen geen optie zijn (uitsluitend ter beoordeling van Benjamin Harmonica).
 • Overlijden van de cursist.
 • Overmacht (uitsluitend ter beoordeling van Benjamin Harmonica).

6.5 | Wanneer door overheidswege opgelegde maatregelen lessen niet op locatie/fysiek gegeven kunnen worden wordt dit aangemerkt als overmacht en worden de lessen online gegeven. Dit wordt daarom niet als geldige reden gezien om een lopend contract binnen de minimale duur op te zeggen. Bij online lessen gelden dezelfde algemene voorwaarden.

 

7. | Verzuim cursist

7.1 | Is de cursist ziek of afwezig dan geeft de cursist en of ouder/verzorger dit minimaal 24 uur van tevoren door aan Benjamin Harmonica. Dat kan via email, whatsapp of sms:

Als een les op het afgesproken lestijdstip wordt verzuimd om wat voor reden dan ook, blijft het lesgeld verschuldigd.

7.2 | In geval er door de overheid opgelegde (covid-19) gerelateerde maatregelen gelden, wordt door Benjamin Harmonica een apart branche gerelateerde protocol opgesteld vergelijkbaar met eerdere protocollen zoals in seizoen 2020-2021.

7.3 | Een cursist kan een les afzeggen en inhalen ongeacht de reden, wanneer aan alle volgende voorwaarden wordt voldaan:

 • Er wordt minimaal 24 uur van tevoren wordt afgezegd
 • De cursist of ouder/verzorger contact opneemt voor het plannen van een inhaalles binnen 2 weken. Wanneer er later dan 2 weken contact opgenomen wordt, wordt de les als gegeven beschouwd.
 • De inhaalles kan worden ingehaald op de door Benjamin Harmonica aangegeven beschikbare lestijden in de reguliere lesweken. Wanneer er geen plek vrij is komt de les te vervallen.
 • Het is mogelijk om, tegen extra kosten, bij duo en groepslessen af te zeggen en de les in te halen. Bij een individuele inhaalles wordt het privéles tarief in rekening gebracht. Bij een inhaalles met meerdere deelnemers geldt bij duo- of groepsles het tarief behorende bij de lesvorm zoals past bij de inhaalles.

7.4 | Inhaallessen worden niet meegenomen naar het volgende cursusjaar.

 

8. | Verzuim docent

8.1 | Bij afwezigheid van de docent door ziekte, optredens, workshops of andere onvoorziene omstandigheden meldt de docent dit zo spoedig mogelijk.

8.2 | Wanneer de les in z’n geheel komt te vervallen organiseert de docent, wanneer mogelijk, een inhaalles op een later vast te stellen tijdstip.

8.3 | Indien wegens ziekte van de docent meer dan 4 lessen aaneengesloten per schooljaar uitvallen en geen invaldocent beschikbaar is of geen mogelijkheid bestaat om de uitgevallen lessen in te halen, dan is restitutie van lesgeld van de uitgevallen lessen mogelijk.

 

9. | Privacy

9.1 | Alle persoonsgegevens die doorgegeven worden aan Benjamin Harmonica via online en offline media (online inschrijfformulier, contactformulieren en aanmelding voor nieuwsbrieven) worden door Benjamin Harmonica verwerkt binnen de kaders van wetgeving zoals staat beschreven in de Wet bescherming persoonsgegevens. Zie hiervoor de privacy verklaring welke op de website staat vermeld: www.mondharmonicalessen.nl/privacy-verklaring.

 

10. | Portretrecht

10.1 | Op het online registratieformulier dient te worden aangegeven of aan Benjamin Harmonica toestemming wordt verleend voor het gebruik van foto- en audio/videomateriaal van activiteiten waaraan cursisten van Benjamin Harmonica hoorbaar en/of zichtbaar deelnemen. Dit materiaal kan gebruikt worden voor flyers, programmaboekjes, de website, social media, tijdens de looptijd van de overeenkomst en daarna. Indien ervoor gekozen is om hier niet mee akkoord te gaan zal Benjamin Harmonica zich inspannen om publicatie van dit materiaal te voorkomen.